Nederlands  English    
Home
  
welkom op de website van C&H Consult - Enschede B.V.
      

C&H Consult is een adviesbureau op het gebied van
Certificering en Homologatie van machines en andere
producten die op de Europese Markt worden gebracht.
Vanaf 1995 is de eerste Europese Richtlijn
(de Machine Richtlijn) van kracht geworden en door de
landen binnen de Europese Economische Ruimte in
nationale regelgeving overgenomen.
In Nederland is dit het Besluit Gevaarlijke Machines.
Inmiddels is er een 20-tal Richtlijnen van kracht geworden
en dit proces zal nog wel even doorgaan. 

Naast de wettelijke regelgeving worden er ook tussentijdse maatregelen afgekondigd op het gebied van handhaving en interpretatie van de Richtlijnen. Om de Richtlijnen meer
handen en voeten te geven worden er ook normen
ontwikkeld die, wanneer men zich hieraan heeft gehouden,
een vermoeden van overeenkomst met de Richtlijn opleveren (zgn. geharmoniseerde normen).
 

   Voor veel bedrijven is het kennen, toepassen en bijhouden van deze regelgeving
   en onderhangende normen een aanzienlijke opgave die dermate veel specialistische
   kennis vergen dat men het er niet meer “even bij” kan doen. 

   C&H Consult kan in deze ondersteuning bieden door bedrijven te adviseren en te
   begeleiden en ze zo te helpen dat ze aan de wettelijke verplichtingen voldoen die door
   de Richtlijnen worden verlangd en waar vrijwel iedere machine of ander product aan
   moeten voldoen. 

   De meeste Richtlijnen (en dus niet alle) verlangen dat aan het einde van het zgn.
   CE- markeringstraject het welbekende CE-teken kan en mag worden aangebracht.
   Het CE- markeringstraject bestaat in grote lijnen uit:
   -
          verificatie of het product aan de relevante Richtlijnen voldoet
              (het kan zijn dat een product aan meerdere Richtlijnen tegelijkertijd moet voldoen!)
   -
          het verrichten van een risicoanalyse
   -
          het opstellen van een gebruikershandleiding met de juiste informatie en in
              de juiste talen
   -
          het opstellen en tekenen van de Verklaring van Overeenkomst
   -
          het aanbrengen van de CE-markering

   De meeste Richtlijnen staan een zekere mate van zelf-certificering toe.
   De producent geeft hiermee zelf aan dat het product voldoet aan de toepasselijke
   Richtlijnen (en normen) zonder dat een controlerende instantie dit verifieert.
   Het bovengenoemde CE-markeringstraject wordt ook wel aangeduid met Certificeren:
   de getekende Verklaring van Overeenkomst is in feite het certificaat bij het product
   dat het aan de regelgeving voldoet.

   Wanneer er meer exemplaren van hetzelfde product worden vervaardigd moet worden
   nagegaan of de andere exemplaren identiek zijn en aan dezelfde eisen voldoen als het
   eerste exemplaar of het exemplaar dat aan een keurende instantie is aangeboden.
   Deze procedure wordt Homologatie genoemd. 

   C&H Consult kan u dus assisteren bij zowel Certificering als bij Homologatie van producten.

 Contact


C&H Consult - Enschede B.V.
Toccatastraat 27
7534XP Enschede
Nederland

Contactpersoon: ir. Hans Weber
Tel.
0622027928
E-Mail.
info@chconsult.nl
 

© 2008 C&H Consult - Enschede B.V.                                                                                                                      Leveringsvoorwaarden